Olağanüstü Hâlde Gözaltı Süresinin Yedi Gün Olarak Uygulanmasının ve Zorunlu Hallerde Bu Sürenin Yedi Gün Daha Uzatılmasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

31 Ekim 2019 Perşembe

Olağanüstü Hâlde Gözaltı Süresinin Yedi Gün Olarak Uygulanmasının ve Zorunlu Hallerde Bu Sürenin Yedi Gün Daha Uzatılmas…

Anayasa Mahkemesi 25/7/2019 tarihinde E.2018/92 numaralı dosyada, 1/2/2018 tarihli 7074 sayılı Kanun’la değiştirilen 6749 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendindeki olağanüstü hâlde gözaltı süresinin yedi gün olarak uygulanması ve zorunlu hallerde bu sürenin yedi gün daha u…

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Sarkıntılık Fiillerine Farklı Yaptırımlar Öngörülmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

26 Temmuz 2019 Cuma

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Sarkıntılık Fiillerine Farklı Yaptırımlar Öngörülmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 15/5/2019 tarihinde E.2018/151 numaralı dosyada, çocuğa yönelik cinsel istismara, fiilin düzeyine göre farklı yaptırımlar öngörülmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptali

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 26/6/2019 tarihinde E.2018/70 ve E.2019/35 numaralı dosyalarda, çevre ve kıyıların korunmasına yönelik kanunların bazı yerlerde uygulanmamasını öngören kuralların iptaline karar vermiştir.

Öğretim Elemanlarının Disiplin Sorumluluğu Kapsamına 657 Sayılı Kanun’da Sayılan Fiillerin Tamamını Dâhil Eden Kuralın İptali

17 Temmuz 2019 Çarşamba

Öğretim Elemanlarının Disiplin Sorumluluğu Kapsamına 657 Sayılı Kanun’da Sayılan Fiillerin Tamamını Dâhil Eden Kuralın İ…

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2017/33 numaralı dosyada, öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 sayılı Kanun’da sayılan fiillerin tamamını dâhil eden kural ile YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralın iptaline karar vermi…

Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçimlerinde Adaylık İçin Görevden Ayrılan Meslek Kuruluşu Yöneticilerinin Eski Görevlerine Dönmelerine İmkân Tanıyan Kuralın İptali

30 Mayıs 2019 Perşembe

Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçimlerinde Adaylık İçin Görevden Ayrılan Meslek Kuruluşu Yöneticilerinin Eski Görevle…

Anayasa Mahkemesi 11/4/2019 tarihinde, E.2019/6 numaralı dosyada 21/11/2018 tarihli ve 7152 sayılı Kanun’un;

- 1. maddesiyle 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na eklenen ek 1. maddenin ilk üç fıkrasının,

- 2. maddesiyle 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esn…

Cezai Hükümlerde Lehe Kanunun Uygulanmasını Engelleyen Kuralın İptali

17 Mayıs 2019 Cuma

Cezai Hükümlerde Lehe Kanunun Uygulanmasını Engelleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 11/4/2019 tarihli toplantısında E.2019/9 numaralı dosyada 20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun geçici birinci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki “…dava ve…” ibaresini cezai hükümlerde lehe kanun uygulanmasını engellediği gerekçesi ile Anaya…

Kolluk Personeli Hakkında Disiplin Soruşturması Açılmadan Disiplin Cezası Verilemeyeceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi

17 Mayıs 2019 Cuma

Kolluk Personeli Hakkında Disiplin Soruşturması Açılmadan Disiplin Cezası Verilemeyeceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Ay…

Anayasa Mahkemesi 11/4/2019 tarihinde E.2019/8 numaralı dosyada, 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirirse…” ib…

Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olmasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi

16 Mayıs 2019 Perşembe

Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olmasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin…

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2017/154 numaralı dosyada, dava sonunda mahkeme kararıyla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olmasının hüküm altına alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.

Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Değerinden Belirlenmesine Engel Teşkil Eden Kuralın İptali

14 Mayıs 2019 Salı

Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Değerinden Belirlenmesine Engel Teşkil Eden Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2018/156 numaralı dosyada, kamulaştırılan taşınmazın bedel tespitinde uygulanacak artışın belirlenen arazi bedelinin yarısını geçemeyeceğine dair kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Sürücülerin İhlalleri Sonucu Araçların Trafikten Menedilmesi Kuralının Cezaların Şahsiliği İlkesine Aykırı Olması Nedeniyle İptal Edilmesi

19 Nisan 2019 Cuma

Sürücülerin İhlalleri Sonucu Araçların Trafikten Menedilmesi Kuralının Cezaların Şahsiliği İlkesine Aykırı Olması Nedeni…

Anayasa Mahkemesi 14/3/2019 tarihli toplantısında E.2019/1 numaralı dosyada 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.” cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Hastane Doğum Kayıtlarına Dayanmayan Yaş Değişikliklerinin Askerlik İşlemlerinde Dikkate Alınmamasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi

09 Nisan 2019 Salı

Hastane Doğum Kayıtlarına Dayanmayan Yaş Değişikliklerinin Askerlik İşlemlerinde Dikkate Alınmamasının Anayasa’ya Aykırı…

Anayasa Mahkemesi 14/3/2019 tarihli toplantısında E.2019/3 numaralı dosyada 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.