26 Ocak 2021 Salı

Kolluk Kuvvetlerinin Orantısız Güç Kullanımı ve Etkili Soruşturma Yapılmaması Nedeniyle Eziyet ve Kötü Muamele Yasağının…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 15/12/2020 tarihinde, Ahmet Endes ve Diğerleri. (B. No: 2018/19018) başvurusunda, Anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan eziyet yasağının maddi ve usul boyutu ile kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

19 Ocak 2021 Salı

Kamu Makamlarının Denetim ve Kontrol Görevini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 15/12/2020 tarihinde, Onur Arslan (B. No: 2017/17652) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

07 Ocak 2021 Perşembe

Konutu Terk Etmeme Adli Tedbirinin Uygulanması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/12/2020 tarihinde, Şahin Alpay (3) (B. No: 2018/10327) başvurusunda, Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

 

06 Ocak 2021 Çarşamba

Hükme Esas Belgelerin Başvurucuya Bildirilmemesi Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlal…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/12/2020 tarihinde, Rıdvan Batur (B. No: 2018/17680) başvurusunda, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

06 Ocak 2021 Çarşamba

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Açılan Davanın Süreci Durdurmaması Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/12/2020 tarihinde, K.S. (B. No: 2017/29420) başvurusunda, Anayasa'nın 17. maddesinde düzenlenen kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

06 Ocak 2021 Çarşamba

Matrah ve Vergi Artırımında Bulunmasına Rağmen Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükellef Hakkında Vergi İncelemesi ve…

Anayasa Mahkemesi 22/10/2020 tarihinde E.2019/100 numaralı dosyada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “…ancak bu madde hükmünde…

30 Aralık 2020 Çarşamba

Konutu Terk Etmeme Adli Kontrol Tedbirinin Hukuka Aykırı Olması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edi…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 8/10/2020 tarihinde, Esra Özkan Özakça (B. No: 2017/32052) başvurusunda, Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

25 Aralık 2020 Cuma

Yapı Kayıt Belgesi Verilen Yapılarla İlgili Tahsil Edilemeyen İdari Para Cezalarının İptal Edileceğini Öngören Kuralın A…

Anayasa Mahkemesi 15/10/2020 tarihinde E.2019/7 numaralı dosyada, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “…tahsil edilemeyen…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.