21 Mayıs 2019 Salı

Cezaevinde Mahpuslara Süreli Yayınların Teslim Edilmemesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/3/2019 tarihinde, Recep Bekik ve Diğerleri (B. No: 2016/12936) başvurusunda Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

17 Mayıs 2019 Cuma

İdari Gözetim Altında Tutmanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2/5/2019 tarihinde, Abdulkadir Yapuquan (B. No: 2016/35009) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

17 Mayıs 2019 Cuma

Kesinleşmiş Mahkûmiyet Kararı Olmamasına Rağmen Tazminat Ödenmemesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhla…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 18/4/2019 tarihinde, Mehmet Geçgel (B. No: 2014/4187) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

17 Mayıs 2019 Cuma

Cezai Hükümlerde Lehe Kanunun Uygulanmasını Engelleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 11/4/2019 tarihli toplantısında E.2019/9 numaralı dosyada 20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun geçici birinci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki “…dava ve…” ibaresini cezai hükümlerde lehe kanun uygulanmasını engellediği gerekçesi ile Anaya…

17 Mayıs 2019 Cuma

Kolluk Personeli Hakkında Disiplin Soruşturması Açılmadan Disiplin Cezası Verilemeyeceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Ay…

Anayasa Mahkemesi 11/4/2019 tarihinde E.2019/8 numaralı dosyada, 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirirse…” ib…

16 Mayıs 2019 Perşembe

İdari ve Adli Süreç Sonucunda Verilen Cezaların, Aynı Fiil Nedeniyle Yeniden Yargılanmama Veya Cezalandırmama İlkesini İ…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/3/2019 tarihinde, Ünal Gökpınar (B. No: 2018/9115) başvurusunda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırmama ilkesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.

16 Mayıs 2019 Perşembe

Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olmasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin…

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2017/154 numaralı dosyada, dava sonunda mahkeme kararıyla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olmasının hüküm altına alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.

15 Mayıs 2019 Çarşamba

Sınır Dışı İşleminin Başka Bir Ülkeye İade Riski Oluşturması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/4/2019 tarihinde, A.D.  (B. No: 2014/19506) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

14 Mayıs 2019 Salı

Etkili Bir Ceza Soruşturması Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının Usul Boyutunun İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 4/4/2019 tarihinde, Hacı Ahmet Yaşartürk ve Nurdane Yaşartürk (B. No: 2014/850) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine ve başvuruculara tazminat ödenmesine karar vermiştir.

14 Mayıs 2019 Salı

Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Değerinden Belirlenmesine Engel Teşkil Eden Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2018/156 numaralı dosyada, kamulaştırılan taşınmazın bedel tespitinde uygulanacak artışın belirlenen arazi bedelinin yarısını geçemeyeceğine dair kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.